Launching Conference on the Bee Value Chain Development Project

Sáng ngày 28/04/2017, tại hội trường họp Ban Quản lý Vườn Di Sản Đông Nam Á – Ba Bể, Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo khởi động dự án “Phát triển chuỗi giá trị mật ong cho việc phát triển sinh kế kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học khu vực vườn di sản Đông Nam Á – Ba Bể”.

GeoInformatics Center - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Address: Quyet Thang commune, Thai Nguyen city, Vietnam | Tel: +84904.031.103

Email: girc.tuaf@gmail.com | Website: www.girc.tuaf.edu.vn